Հայերեն

«Արմավիրըվաճարում է իրինքնաթիռները»

11.07.2014 | 10:40

10531243_1459784360939250_186360543_n«Արմավիրըվաճարում է իրինքնաթիռները»

 

Ինտերնետվաճառքովզբաղվող grav.am կայքումկարելի է տեսնելհայտարարություն, ըստորի՝ վաճառվում է սնանկացմանեզրինհասածազգայինփոխադրող «Արմավիա» ավիաընկերությանուղևորատարինքնաթիռը: Այնվաճառվում է 700 միլիոնդրամով: Բացիվաճառքիմասինհայտարարությունից, տեղեկացվում է, որինքնաթիռըձեռքբերելունպատակովբա
նկըգնորդինկտրամադրիցածրտոկոսադրույքով և երկարաժամկետվարկ: Այդ մասին պոխանցում է KarababakhİNFO.com –ը վկայակոչելով  1in.am-ին:

Հայտնիդարձավ, որօդանավերըվաճառքիհանել է ոչթեսնանկացած «Արմավիան», այլայնընկերությունը, որիցժամանակինդրանքգնելէր «Արմավիան» և մինչօրսէլդեռչէրմարելգնմանպարտքը: Եվհիմա, ընկերությունը, չկարողանալովսնանկացածընկերությունից
ստանալիրինքնաթիռներիվաճառքիգումարը, ինքն է դրանքհանելվաճառքի:

Հիշեցնենք, որ «Արմավիան» անցածտարվաապրիլի 1-ից դադարեցրեցթռիչքները: ԸնկերությանսեփականատերԲաղդասարո
վընախհայտարարեց՝ կա՛մ «Զվարթնոց» օդանավակայանըկիջեցիիրսպասարկմանգները 25 տոկոսով, կա՛մ «Արմավիան» կհայտարարվիսնանկուայլևսթռիչքներչիիրականացնի: «Զվարթնոցը» չիջեցրեցգները, և եղավսեփականատիրոջերկրորդկանխատեսումը:

«Ավիացիանայնոլորտն է, որտեղչիկարելիբավարարվելձեռքբերածով: 3 տարիներիընթացքում «Արմավիա» ավիաընկերությանսեփականատերըմյուսբ
իզնեսներիցգումարներէրներդնում «Արմավիայի» պահպանման և զարգացմանվրա: Սակայնայսօրիրավիճակնայնպիսին է, որնմանկերպաշխատանքըշարունակելհնարավորչէ: Այդպատճառովորոշում է ընդունվելդադարեցնելթռիչքները և սկսելսնանկացմանգործընթաց»,- հաջորդեցայսհայտարարությունը: Սնանկացմանգործընթացը, սակայն, որքանովհայտնի է, դեռվերջնականտեսքչիստացելեւդատարանչիմտել, ինչընաևդրականիմաստունի: Որքանուշսկսվիսնանկացմանգործընթացը, այնքանլավ «Արմավիա»-ի համար, քանիորայդընթացքումվերադարձվումէիննաև «Արմավիա»-ի պարտքերը, ինչիշնորհիվընկերությունըկարողանում
էրորոշչափովմարելիրունեցածպարտքերը: Բացիայդ, ընկերությունըկարող է իրունեցածը, իրգույքըվաճառելնորմալշուկայականգներով: Իսկսնանկացմանգործընթացիսկսելուցհ
ետոպարտքերնայլևսչենվերադարձվի «Արմավիա»-ին, իսկընկերությանգույքըվաճառքիկհանվի ԴԱՀԿ-ը բավականցածրգներով:

Նշենքնաև, որ «Արմավիան» շարունակում է հսկայականպարտքերունենալիրնախկինաշխատակիցներին, որոնքմինչևվերջերսբողոքիակցիաներէ
ինկազմակերպումկառավարության և ընկերությանգրասենյակիդիմաց՝ պահանջելովիրենցհասանելիքգումաները: Նրանցմիմասին է միայնփոխհատուցվել, սակայնբազմաթիվօդաչուներ, բորտուղեկցորդուհիներ և այլաշխատակիցներդեռմիքանիմիլիոն
աշխատավարձունենստանալուընկերությունից, բայցորքանմոտենում է սնանկացմանգործիդատարանմտնելուգործընթացը, վերջիններսայնքանհուսահատվումեն, որայլևսերբեքչենկարողանահետստանալայդգումարները: Չնայածասումեն, որպարտքերիվերադարձմանգործընթացըդեռշարունակվում է, երբգումար է հավաքվում, «Արմավիան» մարում է կուտակվածպարտքից:

11.07.2014 10:40

Գրեք մեկնաբանություն

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*