Հայերեն

ԻլհամԱլիեւ. «Թշնամինունեցելէմեծկորուստներ»

12.01.2015 | 13:39

prezident

ԱդրբեջանինախագահԻլհամԱլիեւըհամարումէ, որՀայաստանը 2014 թվականինկիրառումէրղարաբաղյանհակամարտությանկարգավորմանիմիտացիայիմարտավարություն:

 

ՆախագահԻլհամԱլիևըհայտարարելէշաբաթօրըկայացածՆախարարներիխորհրդիընդլայնվածնիստում, որընվիրվածէր 2014 թվականինԱդրբեջանիսոցիալ-տնտեսականզարգացմանարդյունքներին: ՒլհամԱլիեւնընդգծելէ, թեՀայաստաննանցածտարիչիձեռնարկելորեւէկառուցողականքայլհակամարտությանկարգավորմանհամար: Նաեւհավելելէ, որ 2014 թվականինՀայաստանըձեռնարկելէմիշարքբացահայտսադրանքներԱդրբեջանինկատմամբ, բայցայդփորձերըկանխվելենԱդրբեջանիզինվածուժերիկողմից, ընդորում՝թշնամինունեցելէմարդուժիզգալիկորուստներ:

 

 

Ադրբեջանինախագահնընդգծելէ, որ 2015 թվականինԱդրբեջանըկշարունակիուշադրությունդարձնելպաշտպանականխնդիրներին. «Ադրբեջանիպաշտպանությանբյուջեն 2015 թվականիհամարերկուանգամավելիմեծէՀայաստանիամբողջբյուջեից»: ԻլհամԱլիեւընաեւնշելէ, թեմիջազգայինասպարեզումԱդրբեջանիդրականկերպարըփչացնելուբոլորփորձերըդատապարտվածենձախողմանեւոչոքչիկարողխոսելԱդրբեջանիհետ՝վերջնագրերիլեզվով:

 

 

 

 

“KarabakhİNFO.com”

 

 

 

12.01.2015 13:39

Գրեք մեկնաբանություն

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*