Հայերեն

«ՀՀ բանակում զոհերի թիվն աճել է 30 տոկոսով»

11.07.2014 | 10:34

загруженное2014 թվականիառաջինկիսամյակում ՀՀ և ԼՂ ումմահացել է 23 զինծառայող 22 միջադեպիհետևանքով, որոնցիցմիայն 16-ի մասին է տարածվելպաշտոնականհաղորդագրություն: Մահացությանդեպքերից 8-ը տեղի է ունեցելՀայաստանիՀանրապետության, 15-ը՝ ԼեռնայինՂարաբաղիտարածքում: Այսմասինասված է Հելսինկյանքաղաքացիականասամբե
լայիՎանաձորիգրասենյակիկողմիցայս
օրհրապարակածտեղեկանքում:

Ըստներկայացվածվիճակագրության՝ նշվածժամանակահատվածումգրանցվածմահացության 23 դեպքերիցմիայն 11-ն է հրադադարիռեժիմիխախտմանհետևանքով:

 

Իրավապաշտպաններըհամեմատու
թյունենանումնախորդտարվավիճակագրությանհետևնշում, որամբողջ 2013 թվականիներկուանգամավելիքիչ՝ 5 զոհէեղելսահմանին, քանայստարվամիայնվեցամսում: Անցյալտարվանույնժամանակահատվածումբանակում 15 մարդէզոհվել, այսինքն՝մահացություններիթիվնաճելէ 30 տոկոսով։

«23 դեպքերից 18-իառնչությամբհարուցվելէքրեականգործ: Ըստառկատեղեկատվության՝հարուցված 18 քրեականգործերըգտնվումեն նախաքննությանփուլում»,- ասվածէհետազոտությանարդյունքներում։

Այդ մասին հաղորտում է KarababakhİNFO.com –ը վկայակոչելով  epress.am –ին:

 

 

“KarabakhINFO.com”

11.07.2014 10:34

Գրեք մեկնաբանություն

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*