Azərbaycanca

Araşdırma – Fakt

Dağlıq Qarabağ problemi elmi tədqiqatlarda

18.03.2015 | 10:11

300px-AZ-qa-location-en.svg

Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həlli üçün digər məsələlərlə yanaşı bu problemə aid yazılmış əsərlərin obyektiv təhlilinə də ciddi ehtiyac var. Dağlıq Qarabağ probleminə aid Azərbaycan alimləri ilə yanaşı digər ölkə tədqiqatşıları da çoxlu sayda kitab və məqalələr yazmışlar. Bu məqalədə əsas diqqət Azərbaycan tədqiqatçılarının əsərlərinin təhlilinə verilmişdir.

Ə. Abdullayevin 1995-ci ildə nəşr olunmuş “ Ermənistanın Azərbaycana təcavüzkar siyasəti tarixindən” kitabında DQMV Soveti deputatlarının 20 fevral 1988-ci il tarixli müraciətinə qədər 1987-ci ilin oktyabrında Yeravanın Puşkin adına parkda “Qarabağ komitəsi” nin mitinq keçirməsi və bu mitinqdə ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsini müəllif faciənin başlanğıcı hesab etmişdir.

1989-cu ildə Bakıda rus dilində nəşr olunmuş “DQMV ətrafında hadisələr saxtalaşdırıcıların əyri güzgüsündə (materiallar toplusu)” kitabında hadisələrin baş verməsində öz fəaliyyəti ilə mühüm rol oynamış Sov. İKP Baş Katibi M. S. Qorbaçovun məsləhətçisi A. Aqanbekyanın 1987-ci ilin noyabrında Fran­sanın “Humanite ” qəzetinə müsahibəsi verilmişdir.A. Aqanbek­yan Qarabağ və Naxçıvan haqqında verilmiş suala cavab olaraq demişdir: “ Mən bu xəbəri eşidib şad olardım ki, respublikanın şimal-şərqində yerləşən Qarabağ ermənilərin olub. Bir iqtisadçı kimi mən belə hesab edirəm ki, Qarabağ Azərbaycana nisbətən Ermənistanla daha artıq bağlıdır. Bu məsələ ilə əlaqədar mən bir təklif vermişəm, ümid edirəm ki, yenidənqurma, demokratiya şəraitində bu problem öz həllini tapacaq.”

Akademik İqrar Əliyevin 1989-cu ildə rus və azərbaycan dilində nəşr olunmuş, 117 səhifəlik “Dağlıq Qarabağ. Tarix. Faktlar. Hadisələr” kitabında həmin ərazinin coğrafi mövqeyi, qədim dövrdən 1989-cu ilə kimi qısa tarixi, milli tərkibi, DQMV–nin yarandığı tarixi şərait və bu dövrün siyasi prosesi, 1988-ci ildən başlanan separatçı hərəkətlərin səbəbləri geniş tarixi faktlar əsasında işıqlandırılmışdır. Lakin müəllif sovet tarixşünaslığı ənənələrinə sadiq qalaraq, DQMV-nin yaranmasını Lenin milli siyasətinin təntənəsi hesab edərək göstərmişdi ki, bu gün məsuliyyət, sinfi, partiya yanaşması, kommunist ciddiliyi və prinsipial tələbkarlığı haqqında məsələ mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Daha sonra müəllif qeyd etmişdir ki, hər bir sovet xalqının milli mənafeləri o zaman ən yaxşı şəkildə qorunur ki, hər yerdə və hər zaman Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının mənafeləri qorunmuş olsun. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəllif problemin həllini SSRİ-nin qorunub saxlanmasında görmüşdü.

Robert Arakelov 1991-ci ildə rus dilində nəşr olunmuş “Faciənin müqəssirləri məlumdur” adlı kitabında ermənilər tərəfindən təşkil olunmuş “Qarabağ hərəkatı”nın fəaliyyətini beynəlxalq hüquqa və ölkələrin konstitutsiyasına zidd, avanturist bir hərəkət adlandırmış, qonşu Azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik toxumu səpən Z.Balayanın, S.Xanzidyanın, L.Arutunyanın pis əməllərini lənətləmişdir. Bundan başqa Ermə­nistandan Azərbaycanlıların zorakılıqla qovularaq mono­etnik Ermənistan yaradılması fikrini və bu prosesin baş­lanğıcın­da Qukar rayonunda 100 nəfərdən artıq azərbaycanlının vəhşi­cə­si­nə qətlə yetirilməsini xəstə təxəyyülün məhsulu hesab etmişdir.

 1. Pompeyevin 1992-ci ildə Bakıda rus dilində nəşr olunmuş “Qarabağ qan girdabında” kitabında Dağlıq Qarabağ prob­le­minin yaranma səbəbləri göstərilmiş və erməni terrorçuluğu tarixi faktlarla ifşa edilmişdir. Müəllif 1926-cı ildə nəşr olunmuş “Böyük Sovet Ensklopediyasına” istinadən göstərmişdir ki, Birinci dünya müharibəsi başlanan zaman Rusiya və Türkiyə arasında səpələnmiş ermənilər Bosfor və Dardanel boğazlarını ələ keçirmək istəyən Rusiya və İngiltərə üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdı. 387-ci ildə dövlətçiliyini itirmiş ermənilər təxminən min 500 ildən sonra, yəni 1877-ci il Rusiya–Türkiyə müharibəsindən sonra Rusiyanın himayəsi ilə erməni dövləti yaratmağa cəhd etmişlər. Müəllif Dağlıq Qarabağ probleminin Rusiya, Türkiyə və Qərb ölkələrinin Cənubi Qafqazda strateji maraqlarının toqquşmasından yarandığını tarixi faktlarla açıb göstərmişdir.

Müəllif Zaqafqaziyanın partiya boslarından olan Levon Mirzəyanın 1923-ci ildə dediyi “ Təmiz şəkildə Qarabağ məsələsi yoxdur. Erməni kəndlisi Bakı və Ağdamla sıx əlaqələri olmasa, yaşaya bilməz ” – sözlərini qeyd edərək, bütün bunlara bax­mayaraq, ermənilərin sovet hakimiyyətinin müxtəlif dövr­lə­ri­ndə öz separatizmləri üçün məqam axtardıqlarını qeyd etmişdir. Məsələn kitabda göstərilir ki, ermənilər A. Mikoyanın köməkliyi ilə 50-ci illərin axırlarında da Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırmağa cəhd etmişlər. Onların müracətinə N. S. Xuruşov belə cavab vermişdir: “ Mən Dağlıq Qarabağ erməni­lərinin Ermənistana bir sutka ərzində köçürülməsini təmin etmək üçün 12 min hərbi yük maşını ayrılmasını təklif etməyə hazı­ram.” N. S. Xruşovun bu sözləri onları geri çəkilməyə məcbur etmişdir.

Müəllif erməni terroçululuğunun qanlı cinayətləri haqqında da məlumat vermişdir. O, “ Yeni Ermənistan” partiyasının terrorçu üzvlərinin 1977 – ci ilin yanvarında Moskva metrosunda onlarla adamın ölmü ilə nəticələnən partlayış törətmələrini, erməni diasporunun terrorçu dəstəsinin 1991-ci ilin sentyabrında Paris şəhərinin Usman məhəlləsində 60 nəfəri girov götürməsini, ASALA (“ Erməni gizli azadlıq ordusu ”) üzvlərinin 1991-ci ilin dekabrında Budapeştdə Türkiyənin səfiri Bədrəddin Tunabaşa sui-qəsd təşkil etməsini və digər faktları qeyd edərək, erməni terrorizminin köklərini açıb göstərmişdir. Müəllif Sum­qayıt hadisəsinin də səbəblərini beynəlxalq aləmlə və erməni terrorizmi ilə əlaqələndirərək, bu hadisədən sonra Ermənistanda tarixən azərbaycanlıların yaşadığı və DQMV ərazisindən 2 dəfə artıq olan 8 min kv. km ərazini əhatə edən 172 kənddən 200 minə qədər əhalinin vəhşicəsinə qovulmasını, bu qanlı cinayət zamanı 216 nəfərin, o cümlədən 57 qadının, 5 südəmər körpə­nin, 18 müxtəlif yaşlı uşaqların qətlə yetirilməsini faktlarla göstərmişdir.

Dağlıq Qarabağ problemiinə aid xarici ölkələrdə də bir sıra obyektiv kitablar yazılmışdır. Bunlardan Əhməd Təbrizlinin Fransız dilində yazdığı, AFR-də 1989-cu ildə nəşr olunmuş “Qarabağın tarixi və ona aid sənədlər”, Tamara Draqadzenin Londonda 1989-cu ildə çadan çıxmış “ Erməni-Azərbaycan mü­na­qişəsi: struktur və inkişaf. Üçüncü dünya dördlüyü ” və s. kitabları göstərmək olar.

Azərbaycan KP MK-nın partiya Tarixi İnstitutu tərəfindən hazırlanaraq, 1989-cu ildə nəşr olunmuş “Dağlıq Qarabağ: zəka qalib gələcək” kitabında 152 partiya və dövlət sənədləri, həmçinin Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə bağlı digər sənədlər toplanmışdır.

Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı qərb alimlərindən O. Altstadtın, T. Svyatoxovskinin və digər müəlliflərin məqalələri obyektivliyi ilə diqqəti cəlb edir. ABŞ-ın məhşur sovetşünası, Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssis, professor T. Svyatoxovski 1989-cu ilin fevralında ABŞ-dakı erməni mərkəzinin Kolumbiya universitetində təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı azərbaycan – erməni millətlərarası münaqişənin ildönümünə həsr olunmuş konfransda çıxış edərək demişdir:“Azərbaycan yaşayan ermənilər də daxil olmaqla Zaqafqaziyada yaşayan bütün ermənilər köklü xalq deyil, gəlmədilər. Onların böyük hissəsi X1X əsrdə İran və Türkiyədən köçürülüblər… Mənim fikirimcə, ermənilərin tələbləri ədalətsiz tələbdir… Burada yaşayan yerli ermənilər də Qarabağ və Gəncə xanlığının tərkibində yaşamışlar. Gəncə kimi Qarabağ da, şübhəsiz ki, Azərbaycan torpağıdır”. Qarabağ problemi Fransada keçirilmiş “Dialoq-89 “ və s. beynəlxalq görüşlərdə də müzakirə olunmuşdur.

 1. Səmədzadənin 1995-ci ildə nəşr olunmuş “Dağlıq Qarabağ: naməlum həqiqətlər” kitabında erməni saxtalaşdıcılarının fikirləri faktlarla ifşa edilmişdir. Müəllif göstərmişdir ki, DQMV-də sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1976-cı ildə 53 % idisə, 1986-cı ildə 60 % olmuşdur. Bu müddətdə sənaye məhsulları istehsalının inkişaf sürətinə görə orta respublika göstəricisi 178,7 % idisə, DQMV-də 183 % idi. Adambaşına düşən sənaye məhsullarının həcminə görə DQMV respublikanın digər regionları arasında birinci yerə çıxmışdı. Kitabda qeyd olunur ki, Azərbaycan SSR Dövlət statistika idarəsinin 1988-ci ilə olan məlumatına görə, sosial iqtisadi inkişafın bir sıra sahələrinə görə DQMV-dən Azərbaycanı, yox Ermənistanı da qabaqlayırdı.

Kitabda daha sonra göstərilir ki, 1979-cu il əhalini siyahıyaalınmasının nəticələrinə görə Azərbaycanda ermənilərin ümumi sayının 25, 9 % DQMV payına düşürdü. 1926-1988-ci illərdə vilayət əhalisinin sayı 57, 1 min nəfər və ya 45,6 % artmışdır. 70-ci illərdə vilayətin azərbaycanlı əhalisinin respublikanın və SSRİ-nin digər ərazilərinə köçməsi əhalinin nisbətinə təsir göstərmişdir. Müəllif qeyd etmişdir ki, 1989-cu ilin yanvarına olan məlumatda vilayətin 189 min 29 nəfər sakininin 145 min 450 nəfərinin (77 %) erməni, 40 min 632 nəfərinin (21 %) azərbaycanlı olduğu göstərilsə də, bu, həqiqəti əks etdirmir. Çünki 1989-cu il siyahıya alınmasında ermənilərlə bağlı şişirdilmiş rəqəmlər əsas götürülmüşdür. Yəni rəsmən vilayətdə qeydiyatda qalan, lakin Ermənistan SSR də, yaxud SSRİ nin başqa ərazilərində daim yaşayan və işləyən ermənilər (15-20 %) vilayət sakini kimi qələmə verilmiş, vilayətin azərbaycanlılar yaşayan kəndlərindən, o cümlədən Stepanakertdən 1988-ci il sentyabrın 18-də qovulmuş 15 min azərbaycanlı nəzərə alınmamışdı.

Dağlıq Qarabağ probleminin tarixşünaslığının təhlili göstərir ki, Azərbaycan alimləri problemin tədqiqində öz imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə etməmişlər. Onlar problemə aid bir sıra məqalə və kitablar yazsalar da bu kifayət deyildir. Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə kömək etmək sahəsində alimlərin qarşısında görülməli işlər hələ çoxdur.

Sumqayıt hadisəsinə dair Adam Şiffi təxribatı

10.03.2015 | 09:34

magerram_zulfugarly

Sumqayıt  hadisəsindən 27 ildən artıq vaxt keçməsinə, hadisə haqqında bir sıra obyektiv məqalə kitablar yazılmasına baxmayaraq   yenə də bəzi xarici üzdəniraq qüvvələr bu hadisədən Azərbaycan əleyhinə istifadə etməyə cəhd edirlər. Bir neçə gün bundan əvvəl ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Adam Şiffi növbəti belə bir təxribat xarakterli açıqlama verməsi acı təəssüf doğurur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçusu Adam Şiffi bu açıqlamasına münasibət bildirərək göstərb ki, “Sumqayıt hadisələrinin əsl mahiyyəti araşdırılmadan və ya aparılmış araşdırılmalarla tanış olmadan məqsədyönlü şəkildə Ermənistan, erməni diasporu və onun təsiri altında olan şəxslər tərəfindən bu məsələ siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir”. Nazirliyin rəsmi nümayəndəsinin açıqlamasında daha sonra qeyd olunur ki, “Sumqayıt hadisələri SSRİ-nin xüsusi xidmət orqanları, Ermənistan SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin planlaşdırdığı və həyata keçirdiyi terror-təxribat əməliyyatı olub: “Əməliyyat-istintaq materialları əsasında Sumqayıt hadisələrini təşkil və icra etmək üçün Ermənistan SSR-nin DTK-ın tərkibində 34 nəfərdən ibarət “nalyotçik” adlı xüsusi qrupun yaradıldığı və hadisələr zamanı bu qrupun üzvlərinin Sumqayıtda olduqları aşkar edilib. “Nalyotçik” şərti adı altında icra edilən bu əməliyyatın üzvləri və hadisələr zamanı törətdikləri əməllər əməliyyat-istintaq yolu ilə müəyyən edilib”. (15)

Adam Şiffi təxribat xarakterli son açıqlaması digər məsələlərlə yanaşı Sumqayıt hadisəsi ilə bağlı tədqiqatların aktual olduğunu bir daha sübut edir.

Azərbaycan tarixinin ən gərgin və ziddiyyətli dövrlərindən biri  1988 – 1991 – ci illər dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi dövrüdur. Bu dövrdə Azərbaycan əleyhinə baş vermiş təxribatlar içərisində erməni mərkəzlərinin törətdiyi Sumqayıt hadisəsinin öyrənilməsi mühüm aktualləq kəsb edir.

Dağliq Qarabağ  Müxtar Vilayəti (DQMV) Sovetinin 20 fevral 1988 – ci il tarixdə DQMV- nin Azərbaycan SSR – in tərkibindən çıxaraq Ermənistan SSR – in tərkibinə birləşməsi haqqında müraciət qəbul etməsi ilə əsrin əvvəllərindən qızışdırılan Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin yeni mərhələsinin əsası qoyuldu.

Azərbaycana qarşı təxribatları gücləndirmək və düşmənçiliyi qızışdırmaq məqsədilə düşmən qüvvələri tərəfindən planlı surətdə 27 – 29 fevral 1988 – ci il tarixdə Sumqayıt hadisəsi törədildi. Sumqayıt hadisəsi erməni mərkəzləri tərəfindən, Ermənistanda yaşayan 200 mindən artıq azərbaycanlını, sonra isə Qarabağın Dağlıq ərazilərindəki  azərbaycan əhalisini xüsusi vəhşilik və zorakılıqla öz ata – baba yurdlarından kütləvi şəkildə qovmağa əsas vermək üçün təşkil olunmuşdur.  Bu hadisə  XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası xəfiyyə idarəsi tərəfindən bir neçə dəfə təşkil olunmuş  erməni – müsəlman qırğınları ilə eyni senari əsasında törədilmişdir.

Qarabağ ərazisində iki azərbaycanlı gəncin qətlə yetirilməsindən sonra erməni mərkəzləri yeni cinayətkar planlarını həyata keçirmək üçün ictimai – siyasi və ekoloji problemlərin kəskin olduğu, 83 millət və xalqın nümayəndələrindən ibarət, 230 mindən artıq əhalinin yaşadığı Sumqayıt şəhərini hədəf seçdilər. Çünki bu şəhərdə mövcud olan sosial -iqtisadi problemlər başqa şəhərlərə nisbətən faciənin təşkilatçılarının planlarına daha çox uyğun gəlirdi.

Sumqayıt hadisəsi barədə 1988 – ci ildən sonra Z. Bünyadov, M. İsmayılov, Əfqan, H. Sadıxov, M. Zülfüqarov, Y. Tabasaranski, O. İslamova, R. Məmmədov, A. Mansurzadə, Ə. Veysəlli, T. Əliyev, R. Süleymanoğlu, Nurani, A. İsmayılov  və başqa  müəlliflər tərəfindən bir sıra  kitab və məqalələr yazılıb. [1,  23,27 fevral 1992, 7 oktyabr 1993,  4 mart 1994; 5, № 1 1991, s. 2 – 3; 6, № 5 1991,s. 77 – 78; 7,  2 dekabr 1988; 8,  28 fevral 1998, 28 fevral 1999; 13,  28 fevral 1997,  27 fevral 1998,  27 fevral 1999; 9; 11,  16 noyabr 1996; 14; 16, 28 may 1988, 16 fevral 1994; 18,  1 may 1993; 19,  12 mart 1993, 24 fevral 1995; 20, №2 1989 və s. ]

Bu müəlliflər içərisində Sumqayıt hadisələrinə 15 – dən artıq məqalə həsr etmiş  R. Süleymanoğlunun yazıları diqqəti cəlb edir. [ 2,  26 fevral 1993; 3,  6 iyul 1990; 8,  27 fevral 1998; 12,  28 fevral 1998; 13,  29,31 oktyabr, 14,17,21,26,28 noyabr, 3,10 dekabr 1992, 1 mart 1997 və s. ]

Akademik Z. Bünyadov “Niyə Sumqayıt?” məqaləsində baş vermiş hadisələrin əsl mahiyyətini aşkara çıxarmağa çalışıb. Müəllif  Moskvanın qızışdırıcı  rolundan bəhs edərək  SSRİ EA Afrika İnstitunun direktor müavini A.M. Vasilyevin aşağıdakı sözlərini misal gətirir: “Əgər biz jurnalın (“Narodı Azii i Afriki”) tirajını artırmaq istəsək, bunu eləmək çox asandır: azərbaycanlıların və ermənilərin etnogenezi haqqında iki məqalə çap etmək lazımdır. Digər “yağlı” kökələr də tapmaq olar”.

 1. Mansurzadənin tərtib etdiyi “Sumqayıt qurbanları” kitabı Sumqayıt hadisələrinə həsr olunmuş məqalələr toplusundan ibarətdir. Bu kitabda Sumqayıtda şəhid olmuş Vəkil Babayev, Natiq İsgəndərov, Dadaş Xudaşov, Canpolad Orucov, Surxay Əliyev haqqında məqalələrlə yanaşı, E. Məmmədovun “28-dən 29-a keçən gecə”, M. Şahbazovun “Tarix unutqanlığı bağışlamır” və s. başlıqlı yazılar dərc olunub.(10)

Bəzi dərc olunmuş məqalələri Sumqayıt hadisələrinin tarixşünaslığına aid etmək olar. Məsələn, H. Sadıxov, R. Məmmmədovun “Sumqayıt hadisəsi  ermənipərəst mətbuatın əyri güzgüsündə”  adlı məqaləsi, 1988 – 1992 – ci illərdə Sumqayıt hadisəsinə həsr olunmuş məqalələrin şərhinə həsr olunmuş məqalə və digər  yazılar hadisənin tarixşünaslıq baxımından tədqiqinə yaxından kömək edə bilər. (19,  29 fevral 1992, 24 fevral 1995)

Aslan İsmayılovun 2010 – cu ildə nəşr olunmuş 204 səhifəlik “Sumqayıt – SSRİ- nin süqutunun başlanğıcı” kitabı bu vaxta qədər hadisəyə aid yazılmiş ən geniş tədqiqat əsəridir. Müəllif kitabda “Qirqoryan  kimidi?”, “ Qara plaşlılar kimlər idi?”, “Azərbaycanlılar erməniləri necə xilas etdilər?”, “Fərqli insanlardan yekdil  rəy və yaxud  Sumqayıt hadisələri kimin vicdanında qaldı?” kimi başlıqlarla hadisənin mahiyyəti barədə öz tədqiqatlarını oxucuların diqqətinə çatdırıb.

Bu məqalə və kitablarda əsasən “Sumqayıt hadisəsi erməni mərkəzləri tərəfindən planlaşdırılmış cinayətdir”, “Bu hadisə SSRİ-nin dağılmasının və respublikaların suverenlik uğrunda mübarizəsinin qarşısının alınması üçün Moskva tərəfindən hazırlanmış qəsd idi” kimi fikirlər müdafiə olunur.

Fikrimizcə, bunlar cinayətin təşkilatçılarının bir hissəsidir. Əgər cinyətin təşkilatçılarının bir hissəsi SSRİ daxilində idisə, digər bir hissəsinin qərb ölkələrində olması haqqında kifayət qədər faktlar mövcuddur. Sumqayıt faciəsində imperiyanı qoruyub saxlamaq istəyən qüvvələrlə yanaşı, onun dağılmasını istəyən həm daxili, həm də xarici qüvvələrin də  əli var idi.

Cinayətin icraçıları isə xüsusi mərkəzlər tərəfindən hadisə ərəfəsində şəhərə göndərilmiş cəsuslar və onların təxribatına uyan  səbatsız ünsürlər olmuşdu. Belə  casuslardan biri  “Qlasnost” jurnalının müxbiri Qriqoryantsın nümayəndəsi A. Şelkov qabaqcadan Sumqayıta gələrək, hadisələri  lentə almış və artıq hadisələrin səhərisi günü qərbdəki himayədarları vasitəsi ilə müxtəlif ölkələrdə nümayiş etdirilmişdi.

Hadisənin qabaqcadan xüsusi təxribatçı mərkəzlər tərəfindən təşkil olunduğunu sübut edən çoxlu sayda faktlar mövcuddur. Məsələn, Stepanakertdə Sumqayıt hadisəsinə aid abidənin  qabaqcadan hazırlanması, hadisədən qabaq şəhərdə nömrəsiz maşınlarda qara gödəkçəli adamların peyda olması və hadisədən sonra onların yoxa çıxması, hadisə ərəfəsi şəhər hüquq – mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin dayandırılması, tabel silahlarının alınması, erməni millətindən olan imkanlı şəxslərin əksəriyyətinin əmanət banklarında olan pullarını götürərək,  hadisədən iki gün əvvəl şəhərdən çıxması və s. faktlar bunu sübut edir.

Faciənin əsas təşkilatçılarının hadisə baş verdiyi vaxt müəyyən edilməməsində şəhər və respublika rəhbərliyi arasında hadisə ərəfəsində münasibətlərin kəskinləşərək, düşmənçilik həddinə çatmasının da müəyyən rolu olmuşdu. Məhz bunun nəticəsində, hadisələrin əsl səbəblərini araşdırıb, düzgün nəticə çıxarmaq əvəzinə, Az.KP MK “Sumqayıt şəhər Partiya Komitəsi Bürosunun əhali arasında təşkilatçılıq işində böyük nöqsanları, siyasi naşılığı və şəhərdə faciəli hadisələrin qarşısını almaqda fəaliyyətsizliyi haqqında”(16 mart 1988-ci il) qərar qəbul etməklə öz səbatsızlığını nümayiş etdirdi. Bu qərarla Azərbaycan KP rəhbərliyi faciənin  əsas təşkilatçılarını deyil, şəhər rəhbərliyini  günahkar hesab etməsi həmin dövrdə   əsil cinayətkarların  ifşa edilməsinə mane oldu.

Sumqayıt hadisəsi haqqında məqalə və kitab yazan bəzi müəlliflər bu hadisənin əsas səbəblərindən biri kimi şəhərdə əvvəlki illərdə millətlərarası münasibətlərin kəskin olduğunu qeyd edirlər. Lakin faktlar bunun əksini göstərir. Millətlərarası münasibətlər sahəsində şəhərdə əvvəlki illərdə nöqsanlar, formalizm halları olsa da,  bu münasibətlər düşmənçilik həddində deyildi. Məsələn, Sumqayıtda nəşr olunan şəhər qəzetlərində 1987- ci ilin noyabrında Oktyabr inqilabının 70 illiyi ilə əlaqədar, yəni hadisələrdən 3 ay qabaq 70 – ci illərdən Sumqayıtla qardaşlaşmış Kirovakan nümayəndə heyətinin şəhər əhalisi tərəfindən hörmətlə qarşılanması haqqında yazılar, erməni artistlərinin çıxışlarından geniş foto – reportajlar verilmiş və bütün bunlara da sumqayıtlılar təbii yanaşmışlar. Bu kimi faktlar bir daha sübut edir ki, hadisənin əsl təşkilatçıları və icraçıları şəhər əhalisi deyil, kənar qüvvələr olmuşdur.

Sumqayıt hadisəsi isə qısa olaraq belə baş vermişdi: Xüsusi hazırlanmış bir qrup təxribatçı Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşiliklər barədə şayiələr yayaraq,  Qafandan yaralıların gətirildiyini bildirmiş, onların başına toplaşmış məlumatsız və səbatsız ünsürlərdə qisasçılıq hissələrini qızışdıraraq, qabaqcadan əldə etdlikləri ünvanlara basqınlar təşkil edərək qətllər, qarətlər  və yanğınlar törətmişlər. Moskva rəhbərliyi 2 gün gecikdikdən sonra şəhərə qoşun yeritmişdir. Burada 6 – 9 fevral 1905 – ci il tarixində Bakıda törədilmiş erməni – müsəlman qırğını ilə müəyyən bir oxşarlıq özünü büruzə verir.

Ordunun şəhərə işğalçı kimi girərək özbaşınalıq etməsi, milli təəssüb hissini boğa bilməyən şəxslərin etirazına və müqavimətinə səbəb olmuş, nəticədə, hərbçilər bir neçə texnika itirmişlər. Bu qeyri – bərabər, kortəbii müqavimətdə 6 nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, general Krayevin  əmri ilə yüzlərlə şəhər sakini həbs olunmuş, 94 nəfər haqqında cinayət işi qaldırılmışdı. Bunların arasında Ermənistan qaçqınlarından bir nəfərin də olmaması bir daha sübut edir ki, onların adlarının bu hadisələrdə hallandırılması məqsədli xarakter daşımışdı.

Moskvadan  Sumqayıta  ezam edilmiş müstəntiqlər ordusu şəhər sakinləri haqqında uydurma ittihamlar hazırlayıb Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinin məhkəmələrinə göndərmişlər. İstintaq nəticəsində məlum olmuşdur ki, ilk cinayəti özünü azərbaycanlı kimi qələmə vermiş E.Qriqoryan törədərək, 5 nəfəri qətlə yetirib. Azərbaycanlılar müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilsələr də, məhkəmədə E. Qriqoryanın üzərindən ittihamın götürülməsi bir çox qaranlıq məqamların üzərinə işıq salır.

Ən ağır cəzanı 1988 – ci ilin noyabrında  SSRİ Ali Məhkəməsi çıxardı. Məhkəmə Ə.Əhmədovu güllələnməyə məhkum etdi və minlərlə Azərbaycan vətəndaşının etirazına baxmayaraq 1990 – cı ilin aprelində hökm icra olundu. 15 il  iş almış T.İsmayılovun Tbilisidə, E. Gəncəliyevin isə Bakıda müəmmalı şəkildə öldürülməsi Moskvanın  ermənipərəst siyasətinin nəticəsi idi.

Moskva o zaman hadisələrə bu cür qiymət verdi.  Moskvadan asılı olan Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi isə Sumqayıt hadisəsinin Azərbaycan KP  MK – nın 16 mart 1988 – ci il qərarı ilə subyektiv qiymətləndirdi.

Fikrimizcə Sumqayıt hadisəsinin obyektiv tədqiqi üçün tarixçilər hələ çox işlər görməlidirlər. Bu kimi hadisələrin obyektiv tədqiqi gələcək təxribatların qarşısının alınmasına və Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına yaxından kömək göstərə bilər.

 

 

Istifadə olunmuş ədəbiyyat

—————————————————–

 

 1. Acı həqiqətlər. Bakı, Azərnəşr, 1991.
 2. “Aydınlıq ” qəz., Bakı ( azərb. dilində)
 3. “Azərbaycan “ qəz. Bakı ( azərb. dilində)
 4. “Azərbaycan” , Bakı ( azərb. dilində)
 5. “Azərbaycan qadını”  , Bakı (azərb. dilində)
 6. “Azərbaycan Kommunisti “ ” jur., Bakı ( azərb. dilində)
 7. “Ədəbiyyat və incəsənət “ qəz., Bakı, ( azərb. dilində)
 8. “ Xalq ”  qəz., Bakı ( azərb. dilində)
 9. İslamova O. Sumqayıt … danışan tariximizdir. Bakı, 1999.
 10. Mansurzadə A. Sumqayıt qurbanları. Sumqayıt, 1996.
 11. “ Millət ”  qəz., Bakı ( azərb. dilində)
 12. “ Respublika ” qəz., Bakı ( azərb. dilində).
 13. “ Sumqayıt ” qəz., ( azərb. dilində)
 14. Veysəlli Ə, Əliyev T. Sumqayıtın qan yaddaşı.Sumqayıt, 1998 .
 15. XİN: Adam Şiff və onun kimilər Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar müraciət ünvanlarını dəyişməlidirlər . APA. 02 Mart 2015
 16. “ Бакинский рабочий” газ., Баку ( на рус. языке)
 17. “ Бакинец ” газ., Баку ( на рус. языке)
 18. “Вышка”газ., Баку ( на рус.языке)
 19. “ Эхо Сумгаита” газ., Сумгаит ( на рус. языке).
 20. “Известия АН Азербайджанской ССР.” Серия истории, философии и права, Баку ( на рус. языке)

Qaradağlının işğalı

17.02.2015 | 11:00

asasıə Xocavənd rayonunun azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin işğal tarixləri və digər faktlar sübut edir ki, dinc əhali öz döğma torpaqları uğrunda sona qədər mübarizə aparıb, son nəfəsə qədər döyüşmüşlər.

 

Erməni yalanının və riyakarlığının hüdudu yoxdur

10.02.2015 | 14:44

d86b268c127db45ebe856d150e539c52

Erməni yalanının və riyakarlığının hüdudu yoxdur

 

 

 

Saxta “soyqırımı”ndan söhbət gedəndə rəngləri daha da tündləşdirmək və faciənin dəhşətlərini daha da qabartmaq üçün ermənilər tərəfindən bir rəmz kimi istifadə olunan “əyani vəsaitlər” arasında məşhur rus rəssamı Vasili Veraşşaginə məxsus bir əsərin də “özünəməxsus” yeri var.

 

 

İnsan kəllələrinin qalaqlandığı əks olunan bu mənzərəni onlar həvəslə özlərinə – qondarma erməni qırğınlarına bağlamağa cəhd edirlər. Faktlar, eləcə də hazırda Tretyakov qalereyasında saxlanan əsərin özü isə başqa həqiqətlərdən xəbər verir.

 

 

Saxta “soyqırımı”nın saxta “rəmzi”

 

 

Rəssam Vasili Veraşşaginin (1842-1904) yatsa yuxusuna da gəlməzdi ki, özgə bir məkanda, başqa bir niyyətlə – 1871-ci ildə müharibənin dəhşətləri haqqında çəkdiyi, “Müharibə apofeozu” adlanan bu əsəri illər sonra məqsədlərinə çatmaq üçün bütün vasitələri məqbul sayan erməni “başbilənləri” tərəfindən açıq “dəlil-sübut” kimi gen-bol istifadə olunacaq və onların xəstə təxəyyülünün məhsulu olan, özlərinin uydurduqları saxta “soyqırımı”nın, bir növ rəmzinə, simvoluna çevriləcəkdir.

 
V.Veraşşagin Novqorodda dünyaya göz açıb, əvvəlcə Peterburq Rəssamlıq Akademiyasında (1860-1863-cü illər), daha sonra 1864-1865-ci illərdə Parisdə təhsil alıb. O, gəzməyi, səyahət etməyi çox sevirdi. Rəssam Qərbi Avropa ölkələrinə, eləcə də Suriya, Fələstin, Hindistan, Yaponiya, ABŞ-a səyahət edib, Orta Asiyanın istilasında (1877-1878-ci illər), Rusiya-Türkiyə və Rusiya-Yaponiya müharibələrinin də iştirakçısı olub.

 

Elə bu səfərlərdən doğan rəsmləri də çoxdur: “Türkistan”, “Balkan” silsiləsi, Vətən müharibəsi mövzusunda silsilə əsərləri və s… Rus batal janrında hərbi döyüş səhnələri, qanlı müharibə görüntüləri ilk dəfə məhz V.Veraşşaginin rəsmlərində fəlsəfi planda verilib.

 

Əsərlərində işğalçılıq müharibələrini demokratik mövqedən kəskin tənqid edən məşhur rəssam boyakarlıq tarixində ilk dəfə olaraq sadə əsgəri müharibənin bütün ağırlığını çiynində daşıyan əsas qüvvə kimi təsvir edib: “Müvəffəqiyyətsizlikdən sonra məğlublar”, “Hücumdan sonra Pleven yaxınlığında sorğu məntəqəsi”, “Şinkada sakitlikdir!”, “İngilislərin hind üsyanını yatırtması” kimi əsərlərində feodal vəhşiliklərini, dini fanatizmi, müstəmləkəçiliyi ifşa edən rəssam bir sıra mənzərə, etnoqrafik, məişət səhnələrini əks etdirən rəsmlərin də müəllifidir. V.Veraşşaginin Azərbaycan xalqının həyat və məişətini, memarlıq abidələrini əks etdirən rəsmləri də var. Vaxtilə Qarabağda səfərdə olan rəssam “Şuşada müsəlmanların dini mərasimi” (1865-ci il) adlı kompozisiya və portretlər işləyib, habelə Azərbaycan xalqı və şəhərləri haqqında maraqlı qeydlər aparıb. Onun “Mehriban kirvələr” və “Yapon qızları gəzintidə” tabloları hazırda R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır.

 
Böyük rəssam özü də həyatı boyu həmişə əleyhdarı olduğu müharibələrin qurbanına çevrildi. 1904-cü il aprel ayının 13-də Çerepovestdə “Petropavlovski” zirehli gəmisinin partlaması nəticəsində həyatını itirdi. Ancaq bu qanlı hadisə olmasa da, ölümündən on il sonra ermənilərin onun əsərləri üzərində qurduqları çirkin “soyqırımı” oyunları V.Veraşşaginin ürəyini mütləq partladacaqdı… Necə ki, indi uydurduqlarından Şarl Aznavur kimi bəzi ermənilərin də az qala ürəyi bulanır: “Baş verən bütün bu hadisələr artıq məndə ikrah oyadır.

 

Bu işlərdən heç nə qazana bilməyəcəyik. Düşmənlərimiz yaddaşında “erməni məsələsi” ilə bağlı məlumat saxlayan hər kəsin ölməsini gözləyəcək, bununla da mövzu qapanacaq. Gəlin görək bu gün hansı ölkələr “erməni məsələsini” dəstəkləyir? Heç biri! Bircə Fransa soyqırımını tanıdı, bundan başqa heç nə. Bu şeylərlə haraya gedib çıxacağıq? Bütün bu müddət ərzində əziyyət çəkən yenə də Ermənistandır. Ermənistan – hər gün, hər saat boşalan Ermənistan. Bir az da vaxt keçsin, Ermənistan boş bir balıqqulağına dönəcək… Bunun kimə faydası var? Üç varlı qulduramı? Üç mafiozamı? Bəs dünyanın dörd yanına səpələnmiş yüz minlərlə yoxsul erməninin halına kim yanacaq? Bütün bunları düşündükcə narahat oluram, özümdən çıxıram… Bütün bunlar Türkiyəyə “genosid” sözünü yedirtmək üçündürmü? Ermənistan böyük təhlükə qarşısındadır, insanlarsa “genosid”ə ilişib qalıblar. Bilmirəm bunun ölkənin tərəqqisinə nə təsiri olacaq? Belə məntiqlə hara gedib çıxacağıq? Görün bu sözlərimə görə məni tənqid edənlər kimlərdir? Onlar özləri Ermənistan üçün nə ediblər? Mən siyasi xadim deyiləm, siyasətdə çox şeydən xəbərim yoxdur, ancaq bircə şeyi dəqiq bilirəm: xilas olunmuş bir parça vətənimiz ikinci dəfə ölüm ayağındadır. İnsanlarsa terminlərə ilişib qalıb…”

 

 

Əsl soyqırımını yaşadan rəmz

 

 

Bu isə bizim faciəmizi əks etdirən, heç bir rəssam, sənətkar təxəyyülündən, fantaziyasından asılı olmayan, vaxta-zamana tabe olmayan sənəddir, foto faktdır. Onu kimin çəkməsindən, nə vaxt və hansı şəraitdə çəkməsindən asılı olmayaraq mənası dəyişməyəcək, ağrısı-acısı azalmayacaq. Onun bircə adı var: SOYQIRIMI!
Xatırladaq ki, məzarlıq 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımının inkarolunmaz sübutudur. Onun ümumi sahəsi 514 kvadratmetrdir.

 

Qazıntılar nəticəsində burada insan cəsədləri qalaqlanan iki quyu və iki arx aşkarlanıb. İnsanların hamısının soyuq silah və küt alətlərlə xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyi müəyyənləşdirilib. Məzarlıqda 400-dən çox insan cəsədinin qalıqları tapılıb. Onlardan 50-dən çoxu uşaq, 100-dən çoxu qadın, qalanları isə əsasən yaşlı kişilərdir. Arxiv sənədlərindən məlum olduğu kimi, 1918-ci ilin aprel-may ayları ərzində ermənilər təkcə Quba qəzasında 36 min 782 nəfəri qətlə yetirib, 122 kəndi tamamilə dağıdıb.

 
Tədqiqatçılar deyirlər ki, ermənilər qətliamların üstünü örtmək üçün, çox güman ki, suyun yuyub aparacağı gümanı ilə sümükləri çayın sahilinə töküblər. Quba ərazisində, Qudyalçayın sağ sahilində idman kompleksinin yenidən tikilməsi zamanı üzə çıxan insan sümüklərinin töküldüyü yerə məzarlıq demək olmaz. Çünki insan sümükləri bir-birinin üstündə tapılıb. Sümüklər çayın sahilindəki iki quyuda aşkarlanıb. Böyük quyunun diametri 5, kiçik quyunun diametri isə 2,5 metrdir.

 

Quyular arasında 2 metr məsafə var. Böyük quyuya yüzlərlə insan skeleti tökülüb. Skeletlərin bütöv halda tapılmaması insanların öldürüldükdən sonra sanki şaqqalanaraq bura atıldığını göstərir. “Qubadakı kütləvi məzarlıqda aşkar edilən iki arx skeletlərlə doludur. Bu, ermənilərin Qubada soyqırımı həyata keçirdiyini sübut edir. İnanın ki, dəhşətdən burada işləyə bilmirik. Hər qarış torpaqda görünməmiş vəhşiliklə rastlaşırıq.” – Bu sözlər isə Qubada aşkar edilən kütləvi məzarlıqda tədqiqat aparan ekspedisiyanın rəhbəri Qəhrəman Ağayevə məxsusdur.

 
İnanırıq ki, dünya bu vəhşilikləri görüb biləcək və saxta rəmzlərin yerini əsl soyqırımı qurbanlarının şəkilləri əvəz edəcək. Bu acı həqiqətdən heç kim, eləcə də ermənilər yaxa qurtara bilməyəcəklər.

 

 

 

“Azərbaycan”  qəzeti