Azərbaycanca

Belarus Prezidenti MDB-ni Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməyə çağırır

16.10.2015 | 15:56

ÑÌÈ íå äîëæíû íàñàæäàòü îäíîìåðíîå âèäåíèå ìèðà - À.Ëóêàøåíêî ÑÌÈ íå äîëæíû íàñàæäàòü îäíîìåðíîå âèäåíèå ìèðà, à äîëæíû îðãàíèçîâûâàòü ïîëíîöåííûé äèàëîã ëþäåé è âëàñòè, ñëóæèòü èíäèêàòîðîì íàñòðîåíèé â îáùåñòâå, ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîíèêíîâåíèþ ÷óæäûõ è äåñòðóêòèâíûõ èäåé. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë 11 äåêàáðÿ Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íà âñòðå÷å ñ ÷ëåíàìè Êëóáà ãëàâíûõ ðåäàêòîðîâ ñòðàí ÑÍÃ, Áàëòèè è Ãðóçèè. Íà ñíèìêàõ: Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. Ôîòî Ìàêñèìà Ãó÷åêà, ÁåëÒÀ.

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko MDB-nin postsovet məkanında ciddi problemlərin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə başlamağa çağırır. Trend-in “Belta” agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu A.Lukaşenko Qazaxıstanda MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə keçirilmiş iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, MDB əsas problemləri həll edərsə, təşkilatın nüfuzu olacaq və ona tələbat artacaq. A.Lukaşenko həmin problemlər qismində Dağlıq Qarabağ, Dnestryanı və Ukraynadakı münaqişələri göstərib.

A.Lukaşenko bildirib: “Biz hətta bu məsələlərdən utanaraq yayınırıq. Sanki vərdiş etmişik ki, amerikalılar, Avropa İttifaqı və kimsə gələrək bizə bu problemi hansı istiqamətdə həll etməyi göstərəcək və ya onu bizim yerimizə həll edəcək”.

Trend.az

 

16.10.2015 15:56

Şərh yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*